Rong Xing, Qing Li, Jingmei Zhao, Xiaoqing Xu (2019). Media-based Corporate Network and Its Effects on Stock Market. Emerging Markets Finance and Trade,:1-26.