Jun Wang, Zhilong Xie, Qing Li, Rong Xing, Yuanzhu Chen, Fengyun Wu (2019). Effect of Digitalized Rumor Clarification on Stock Markets. Emerging Markets Finance and Trade, 55(2), 450-474.