Qing Li, Tiejun Wang, Ping Li, Ling Liu, Qixu Gong, Yuanzhu Chen (2014): The effect of news and public mood on stock movements. Information Sciences, 278: 826-840.